Privacy

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die, na uw expliciete toestemming, zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener b.v. uw huisarts.

Uw privacy wordt gewaarborgd. Dit betekent onder meer dat er zorgvuldig wordt omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.
  • Voor waarneming, tijdens afwezigheid van de therapeut.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal de therapeut u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
• uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte benaming van de behandeling
• de kosten van het consult

Let op: Een niet contante betaling c.q. een betaling via een bank heeft als gevolg dat uw gegevens automatisch op het bankafschrift van de therapeut en dus in diens administratie terecht komen.

Door het ondertekenen van een toestemmingsverklaring gaat de cliënt akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens.