Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen betreffende de behandelovereenkomst tussen partijen zijnde de therapeut Rita Boontjes en de cliënt.

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelovereenkomst is tweeledig;
  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en
  behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. geëvalueerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te willen afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze
  behandelovereenkomst of aan gedurende de sessies gemaakte afspraken;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de
  competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een bedrag per sessie besproken. De cliënt rekent contant af na de sessie, tenzij anders is overeengekomen.
 6. In aanvulling op bepaling 5 is de tijd voor een sessie minimaal 1 uur.
 7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie zo spoedig mogelijk doch minimaal 24 uur (c.q. één werkdag) van te voren te worden afgemeld.
  De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding.
  Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 9. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Het dossier wordt bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.
 10. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) gedeeld.
 11. Indien door cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst minimaal een uur arbeid tegen het geldende uurtarief.
 12. De therapeut is tevens geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Ook is de therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH). Het reglement van deze beroepsorganisatie is op de therapeut van toepassing. Daarnaast is de therapeut is ook aangesloten bij de door de overheid erkende SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) Therapeut en cliënt zullen in geval van een klacht eerst zelf trachten te komen tot een oplossing. Bij een onoplosbare onvrede over de therapeut kan door partijen via de NBVH een beroep worden gedaan op een klachtenfunctionaris van de SCAG.
 13. Cliënt gedraagt zich als een gast en houdt zich aan de regels van de therapeut. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal aangifte worden gedaan.
 14. Therapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van een arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 15. Therapeut is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren en het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet, etc.
 16. De aansprakelijkheid naar de cliënt is verzekerd bij de beroepsaansprakelijkheid verzekering en beperkt tot de maximale vergoeding van deze verzekering.
 17. De cliënt stemt in met het privacyreglement zoals vermeld op de website.